Nga këto 4 (katër) rekat janë sunnet dhe 4 (katër) rekat janë farz.

Dreka - Suneti i Drekës.

Vendosim dorën e djathtë mbi të majten dhe lexojmë : SUBHANEKE ALL-LLAHUMME. Fali dhe mëshiroji të vdekurit e mi.

.

Koha e namazi të mëngjesit është që nga agimi e gjer në lindjen e diellit ose 1/5 e fundit e natës.

com/store/apps/details?i. Falja e Namazit Duaja e Namazit Namazi për Fillestarë Forma e Namazit Duaja e Vitrit - Duaja El-Kunut Sabahi - Suneti i Sabahit Ikameti Mëso Namazin. .

Programi i plotë i Fitër Bajramit: 06:10 – Hapja.

3. Nese dielli perendonte para se ai te fillonte udhetimin, ai bashkonte namazin e akshamit me namazin e jacise. .

1. Tri herë lahen parakrahët me bërryla duke filluar nga i djathti.

5.

s.

Namazi i vitrit ka tre rekatë. Koha e namazit t akshamit zgjat derisa t zhduket muzgu.

Ai bente te njejten gje edhe me namizin e akshamit dhe te jacise. Dreka - Farzi i Drekës.

.
Nese nisej para se dielli te kalonte meridianin, e vononte dreken deri ne kohen e ikindis.
.

.

.

Arsyet që e lejojnë faljen e namazit me vonesë (kaza): Gjumi, harresa të mos i kujtohet falja e namazit deri sa të hyjë koha e namazit tjetër ose i sëmuri. Ikindia - Suneti i Ikindisë. .

Kurse Kurban Bajrami festohet me 10 Dhulhixhe për të shprehur gëzimin që Zoti na mundësoi bekimet. . u tha: -Marrja e abdestit edhe atëherë kur është vështirë, shkuarja e shpeshtë në xhami dhe pritja e namazit pas namazit. Jakubi a. Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA : BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN ER-RAHMANIR-RAHIM MALIKI JEWMID-DIN IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM SIRATAL-LEDHINE.

.

Arsyet që e lejojnë faljen e namazit me vonesë (kaza): Gjumi, harresa të mos i kujtohet falja e namazit deri sa të hyjë koha e namazit tjetër ose i sëmuri. s.

.

.

htmlE kush është në rrugë më mirë se ai.

.

Rekati i parë: Subhaneke, Eudhu Bismil’lah, Fatiha, Sure.